Algemene Voorwaarden Cotton & Lace

voor Zakelijke Klanten

 

 

Artikel 1: Definities

1. Voor zover aangeduid met een hoofdletter, zullen de onderstaande woorden de volgende betekenis hebben in deze Voorwaarden en alle overige overeenkomsten:

    • Opdrachtgever: de wederpartij van Cotton & Lace.
    • Opdrachtnemer: Cotton & Lace.
    • Opdracht: de opdracht zoals omschreven in de offerte om tot een ontwerp te komen, dit kan zowel drukwerk, als digitaal ontwerp omvatten.
    • Overeenkomst: de, al dan niet schriftelijke, afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om tot een ontwerp of andere dienstverlening te komen.
    • Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden, te gebruiken door Cotton & Lace.
    • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen.

2. Onder een ‘schriftelijke bevestiging’ of ‘schriftelijk overeenkomen’ wordt mede verstaan een bevestiging of overeenkomst per e-mail, SMS, WhatsApp of andere digitale communicatie die kennelijk afkomstig is van Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (mondelinge) Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen de Partijen. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. De Overeenkomst komt tot stand door het akkoord gaan met de offerte van Opdrachtnemer door Opdrachtgever. De inhoud van de offerte is bepalend voor de inhoud en omvang van de prestaties van Partijen.
  3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  4. De offerte van Opdrachtnemer is een éénmalig aanbod, altijd vrijblijvend en  geldig voor dertig (30) kalenderdagen, tenzij anders schriftelijk aangegeven op de betreffende offerte. Aanpassingen op de oorspronkelijke offerte zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. De Opdrachtnemer gaat bij het opstellen van de offerte uit van de informatie die is verstrekt door de Opdrachtgever. Aanpassing hiervan kan dan ook leiden tot een aanpassing van de prijs.
  5. Opdrachtgever dient schriftelijk de offerte akkoord te verklaren en zo de opdracht te verlenen aan Opdrachtnemer.  Mondelinge afspraken en afwijkingen op de offerte, Overeenkomst of  Voorwaarden, dienen schriftelijk te worden bevestigd om Opdrachtnemer te kunnen binden.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een professioneel opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover dit niet leidt tot vertraging, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De Opdrachtgever doet al datgene dat  redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals (niet limitatief) het tijdig  aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 
 3. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat alle aangeleverde informatie, ontwerpen en andere bescheiden juist zijn en dat Opdrachtgever gerechtigd is deze te gebruiken. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk bij aanspraken van derden, van welk recht dan ook, op enig door Opdrachtgever aangeleverd materiaal. Opdrachtnemer gaat er vanuit dat aangeleverd materiaal rechtmatig zijn verkregen en niet in strijd zijn met de wet, vergunningen of andere geldende bepalingen en jurisprudentie.
 4. De door Opdrachtnemer genoemde termijnen zijn nimmer fataal en dienen slechts ter indicatie van de ingeschatte benodigde tijd.
 5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van een ontwerp van Opdrachtnemer wordt overgegaan, stellen Partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Opdrachtgever kiest zelf het meest geschikte ontwerp uit.
 6. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen geven geen recht op afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, voor zover deze afwijkingen in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
 7. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 4: Derden

 1. Indien Opdrachtnemer op eigen initiatief, noodzakelijkerwijs, gebruik maakt van (materiaal van) derden, zal zij er zelf voor zorgen dat de rechten hiervoor zijn verkregen. Indien hiervoor kosten moeten worden gemaakt die niet in de offerte zijn opgenomen, zal Opdrachtnemer deze kosten doorberekenen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal dit, voor zover redelijkerwijs mogelijk, pas doen na goedkeuring van de Opdrachtgever.
 2. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Opdrachtnemer, volgens uitdrukkelijke afspraak, voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
 3. Voordat Opdrachtnemer, al dan niet in naam van Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan derden verstrekt, zal Opdrachtgever hiertoe eerst schriftelijk toestemming geven.
 4. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere Opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. 

Artikel 5: Intellectuele Eigendom

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtgever daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
 2. De door Opdrachtgever aangeleverde materialen waarop Opdrachtgever voor het ontstaan van de Overeenkomst al intellectuele eigendomsrechten had, blijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer toestemming deze te gebruiken.
 3. Partijen kunnen enkel schriftelijk overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als bepaald in artikel 6 van deze Voorwaarden.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.  Onder tot stand gebrachte resultaten worden in ieder geval (niet limitatief) verstaan:  ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten,  (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden. 
 6. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
 7. De bepalingen van dit artikel 5 overleven de beëindiging (op welke wijze dan ook) van de Overeenkomst en Opdrachtgever zal zich eeuwigdurend aan het bepaalde houden.

Artikel 6: Gebruiksrechten

  1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht kennelijk is verstrekt. Het recht op gebruik van het door Opdrachtgever gekozen resultaat is exclusief, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
  2. De tot stand gekomen resultaten (zoals opgesomd in artikel 5.4. van de Voorwaarden) die Opdrachtgever uiteindelijk niet heeft gekozen als eindresultaat, vallen buiten het gebruiksrecht van Opdrachtgever. Het staat Opdrachtnemer volledig vrij deze ontwerpen te blijven gebruiken. Dit geldt uiteraard niet voor het door Opdrachtgever gekozen eindresultaat dan wel het uiteindelijke ontwerp.
  3. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken Partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
  4. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze of voor een ander doel te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
  5. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie (3) maal de overeengekomen prijs, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, naast eventuele andere mogelijkheden van Opdrachtnemer om haar recht te halen.
  6. Elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, indien:
     • Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke of in verzuim is;
     • de opdracht vroegtijdig wordt beëindigd door toedoen van Opdrachtgever;
     • Opdrachtgever faillissement of uitstel van betaling heeft aangevraagd of gekregen

7.  Opdrachtnemer heeft, met inachtneming van de belangen en privacy van Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden, portfolio en tentoonstellingen.
8. De bepalingen van dit artikel 6 overleven de beëindiging (op welke wijze dan ook) van de Overeenkomst en Opdrachtgever zal zich eeuwigdurend aan      het bepaalde houden.

Artikel 7: Honorarium

 1. Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief of een vast bedrag, zoals omschreven in de offerte. Opdrachtnemer heeft het recht om de hoogte van het honorarium te wijzigen bij een volgende opdracht bij Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer kan om een voorschot of aanbetaling vragen ter zekerheidstelling van vergoeding voor de kosten en tijd die Opdrachtnemer in de opdracht stopt. Het overeengekomen honorarium wordt dan verdeeld over twee (2) of meer facturen.
 3. In de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals (niet limitatief) bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes en kosten van derden voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd in de offerte.
 5. Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de Overeenkomst, zal dit door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
 6. Wanneer Opdrachtnemer genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden, dan worden deze werkzaamheden gefactureerd, op basis van de gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
 7. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele redelijke kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden.

Artikel 8: Betaling en Facturering

 1. Facturen van Opdrachtnemer dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 2. Wanneer Opdrachtgever binnen 14 dagen niet of niet volledig heeft betaald, dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zal dan alsnog het bedrag van de factuur, vermeerderd met de wettelijke rente van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek en eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.
 3. Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
 4. Bezwaren van Opdrachtgever ten aanzien van een factuur schorten de betaling van de factuur niet op.
 5. Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit alsnog nalaat. Opdrachtnemer mag eveneens haar verplichtingen opschorten indien zij door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever kan of moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Artikel 9: Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst loopt tot de opdracht is voltooid en Opdrachtgever het ontwerp in gebruik neemt, tenzij Partijen anders overeenkomen. De Voorwaarden zijn blijvend van toepassing en overleven, voor zover redelijk, de Overeenkomst.
 2. Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Opdrachtnemer, dan is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden. Dit geldt ook indien Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 3. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 150% van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

Artikel 10: Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten bij het gebruik en/of aanpassing van de ontwerpen/resultaten van Opdrachtgever, voor zover die inbreuk niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade voor zover de schade is ontstaan door grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer, niet limitatief, verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Behalve in geval van grove schuld of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Opdrachtnemer uitkeert.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 12: Overmacht

 1. Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze Overeenkomst (met uitzondering van de betalingsverplichtingen) die het gevolg is van staking, landelijke tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 2. Indien een overmachtssituatie langer voortduurt dan drie (3) maanden, kunnen Partijen de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 Artikel 13: Overige Bepalingen

 1. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, hiervan op de hoogte stellen.
 2. Partijen zullen zich houden aan de geldende privacy wetgeving.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de (uitvoering van de) Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming en/of met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Opdrachtnemer of Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over een eventuele nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 6. De opschriften in deze Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen inhoudelijk onderdeel van deze Voorwaarden.

 Artikel 14: Rechts- en forumkeuze

 1.  Op de Voorwaarden en de Overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Het staat Partijen daarna vrij om op enig moment het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland en West-Brabant.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET ONTWERPEN VAN WEBSITES

Voor websites gelden, onverkort het overige bepaalde in de Voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. Tenzij anders overeen gekomen is een aanbetaling verplicht van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website krijgt een tijdelijke pagina, zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is, krijgt Opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken op de tijdelijke locatie. Uiterlijk na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de eventueel overeengekomen extra werkzaamheden.
 2. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. 
 3. Er kan worden overeengekomen dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor contentbeheer. Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van Opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uur basis aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Technisch onderhoud en wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) zijn voor risico van de opdrachtgever. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins, het verhelpen van errors, het regelmatig maken van een backup van de database en alle overige werkzaamheden die voortvloeien uit het beheren van een website.
 5. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Opdrachtnemer het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen, noch zonder toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal, zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer stopt op het moment dat opdrachtgever zelf het beheer over de website gaat voeren of binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
 8. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld als Opdrachtgever zelf het technisch onderhoud van de website gaat doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
 10. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van diensten of software van derden, zal Opdrachtnemer hiervoor een licentie aan Opdrachtgever verstekken tegen een (jaarlijkse) vergoeding, tenzij anders overeengekomen.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Opdrachtnemer doorgevoerd.
 12. Indien Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt bij het ontwerpen van een website, zal zij hierbij alle toepasselijke wettelijke bepalingen omtrent privacy in acht nemen. Opdrachtnemer zal enkel persoonsgegevens verwerken in een website na uitdrukkelijke opdracht hiertoe door Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf te bepalen of hij een bewerkersovereenkomst nodig acht. Opdrachtgever is verantwoordelijk om hiertoe een voorstel te doen.
 13. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 14. Ook in het geval van websites behoudt Opdrachtnemer alle intellectuele eigendomsrechten en krijgt Opdrachtgever slechts het (al dan niet exclusieve) gebruiksrecht van het ontwerp.
 15. Opdrachtnemer is gerechtigd op haar website, of op welke andere wijze dan ook, een verwijzing te maken naar de website van Opdrachtgeven met promotie of portfolio als doel.