Algemene voorwaarden Cotton & Lace

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Cotton & Lace; eenmanszaak gevestigd te Dongen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69429634.
2. Opdrachtgever; wederpartij die de overeenkomst is aangegaan met Cotton & Lace
3. Overeenkomst; Elke afspraak tussen Cotton & Lace en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door Cotton & Lace ten behoeve van Opdrachtgever

 

Artikel 2: Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cotton & Lace en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Cotton & Lace voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.
3. Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren.
4. De via de website van Cotton & Lace gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
5. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Prijzen en Offertes

1. De prijzen zoals vermeld op de website www.Cottonandlace.nl zijn in euro’s en inclusief BTW ( 21% ), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen kunnen ten alle tijde door Cotton & Lace worden gewijzigd.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Cotton & Lace zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De offerte is 1 maand geldig tenzij anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
3. Cotton & Lace kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
4. De in de offerte en op de website van Cotton & Lace genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Cotton & Lace komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website van Cotton & Lace, en deze per email door Cotton & Lace is bevestigd.

Artikel 5: Aanleveren en Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van de bestelde artikelen.
2. Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proefdruk van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan Cotton & Lace niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.
3. Cotton & Lace kan in geval van verlies of beschadigingen bij de bezorging niet aansprakelijk worden gehouden. Hier gelden de Algemene Voorwaarden van de vervoerder.
4. Mocht er onverhoopt op lange termijn kleurverschil ontstaat door vocht of andere omgevingsfactoren van het product dan kan Cotton & Lace hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
5.Cotton & Lace is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. De klant gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van deze partijen.

Artikel 6: Levertijd

1. Cotton & Lace streeft er naar de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op tijd verstrekken van alle benodigde gegevens voor het produceren en leveren van bestelde artikelen.
3. De door Cotton & Lace vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Cotton & Lace kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die Opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolge van het niet of niet tijdig leveren.
4. Cotton & Lace kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is (bijv. drukkerij en transporteur).

Artikel 7: Transport

1. Cotton & Lace zorgt voor een stevige verpakking voor het versturen van de door haar geleverde artikelen.
2. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Cotton & Lace kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

Artikel 8: Annulering en Herroeping

1. Het annuleren van een opdracht kan per mail worden doorgestuurd. Indien de bestelde artikelen reeds geproduceerd zijn kan er niet worden geannuleerd.
2. Bij annulering van een kaart waarvan het werk reeds gestart is brengen wij € 45,00 euro in rekening.
3. Bij een annulering van een offerte op maat brengen wij 50% van de kosten in rekening.
4. Gezien de persoonlijke aard van de geleverde producten is het niet mogelijk deze te retourneren. Deze producten vallen dan ook onder de uitsluitingen van het herroepingsrecht van consumenten.

Uitzondering hierop is een product wat duidelijk niet overeenkomt met de geaccordeerde digitale en/of fysieke drukproef. Kleurverschillen vallen hier niet onder.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling voor bestellingen in de webshop vindt plaats bij voorkeur vooraf, maar uiterlijk na goedkeuring van de digitale proefdruk
2. Betalingen voor bestellingen op maat dienen vooraf voor 50% te worden aanbetaald. Het resterende bedrag dient betaald te worden uiterlijk na goedkeuring van de digitale proefdruk.
3. De Opdrachtgever krijgt per mail de factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen aan ons te zijn voldaan.
4. Het volledige bedrag dient betaald te zijn voor de bestelling naar de drukker gaat.

Artikel 10: Auteursrecht

1. Alle ontwerpen op www.CottonandLace.nl en bijbehorende social media rust auteursrecht. De ontwerpen op deze sites mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Cotton & Lace.
2. Alle door Cotton & Lace geleverde ontwerpen, (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Cotton & Lace tenzij anders overeen gekomen. In dat geval blijft het eigendom bij Cotton & Lace totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Cotton & Lace gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 11: Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart Cotton & Lace voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de Opdrachtgever aan Cotton & Lace informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12: Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden door Cotton & Lace